top of page
Algemene Voorwaarden &
Privacybeleid

1. Toepassingsgebied en definities

 

Dit zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Ruth Bootsma Music. Ruth Bootsma Music is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90749421.

 

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Ruth Bootsma Music, ongeacht de algemene voorwaarden van de dienstafnemer (hierna: “de vocalist”). Huidige algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen partijen (hierna: “Overeenkomst van opdracht”).

2. Prijzen en betaling

De totaalprijs voor de gekozen diensten wordt vermeld op de Overeenkomst van opdracht. Indien de vocalist via de website een overeenkomst afsluit, wordt de totaalprijs op de website vermeld.

In het algemeen gelden de volgende prijzen voor privé- en duolessen:

30 minuten privéles €30

45 minuten privéles €45,-

60 minuten privéles €55,-

90 minuten privéles €80,-

45 minuten duoles €30,- per persoon

60 minuten duoles €45,- per persoon

90 minuten duoles €55,- per persoon

Bij afname van 10 beurtenkaarten ontvangt de klant een korting van 10% bij betaling uiterlijk na afloop van de eerste sessie.

Prijzen voor workshops worden separaat vastgesteld, o.b.v. de duur, locatie en inhoud.

De diensten besteld via de website worden na afname betaald door middel van een betaalverzoek of bankoverschrijving. Diensten die niet via de website worden besteld, worden betaald volgens de voorwaarden in de Overeenkomst van opdracht.

Voor privé- en/ of duozanglessen en 10 beurtenkaarten wordt een factuur opgesteld. Facturen dienen te worden voldaan binnen acht werkdagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Enige betwisting dient binnen die acht werkdagen te geschieden per aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige betaling houdt Ruth Bootsma Music het recht de factuur te verhogen met 10%, met een minimum van €25,-.

3. Annuleringsvoorwaarden

Naargelang de gekozen dienst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

  • Privé- of duozanglessen: bij ziekte of verhindering, dient de vocalist dit tenminste 48 uur van tevoren te melden. Bij gebrek hieraan kan de les niet worden ingehaald. De vocalist is verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/ haar inhaalles via Calendly of door een mail te sturen naar RuthBootsmaMusic@gmail.com. Een inhaalles dient binnen zes maanden na oorspronkelijke datum gepland te worden en binnen een kalenderjaar te zijn afgenomen.

  • Workshop: tot twee weken voor aanvang van de workshop is een annulering mogelijk zonder bijkomende kosten. Vanaf twee weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de workshopsprijs aangerekend. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening. Vanaf 48 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige cursusgeld ingehouden, hetgeen overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.

  • Online cursussen: indien de dienstverlening nog niet gestart is, beschikt de vocalist over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf sluiting van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht dient schriftelijk en ondubbelzinnig aan Ruth Bootsma Music gericht te worden. Indien de dienstverlening werd uitgevoerd, leze indien de vocalist gestart is met de online cursus, beschikt hij of zij niet langer over een herroepingsrecht.
     

In geval van annulering door Ruth Bootsma Music wordt het volledige cursusgeld terugbetaald, behoudens overmacht. In dergelijk geval verbinden partijen zich ertoe om minnelijk tot een oplossing te komen. Overmacht is verder uitgewerkt in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

4. Duur en ontbinding van de overeenkomst

De geldigheidsduur van de overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst van opdracht.

De Overeenkomst van opdracht kan ten alle tijde door partijen worden ontbonden in de volgende gevallen: (i) zware fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de Overeenkomst van opdracht, (ii) bij niet tijdige betaling van de diensten of (iii) het faillissement van een partij of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Deze ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling aan de betrokken partij binnen een termijn van veertien dagen na vaststelling.

De ontbinding van de Overeenkomst van opdracht doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de ontbinding heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken zware fout of wanprestatie van de andere partij haar heeft berokkend.

5. Overmacht

De Overeenkomst van opdracht wordt niet geacht niet te zijn nagekomen in geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis waarover Ruth Bootsma Music geen controle heeft en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van een algemene staking, brand, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, terrorisme, pandemie of epidemie in Nederland.

In een dergelijk geval zal het reeds betaalde bedrag door de vocalist worden gebruikt als een tegoed voor een toekomstige reservering binnen de  periode van een kalenderjaar. Partijen komen minnelijk een nieuwe datum overeen, rekening houdend met elkaars beschikbaarheid. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant gericht aan Ruth Bootsma Music zal het reeds ontvangen bedrag worden terugbetaald. 

6. Aansprakelijkheid van Ruth Bootsma Music

Ruth Bootsma Music kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove nalatigheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat Ruth Bootsma Music niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). De aansprakelijkheid van Ruth Bootsma Music is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de dienstverlening vermeld in de Overeenkomst van opdracht.

Ruth Bootsma Music stelt alles in het werk om 24/7 toegang te verlenen tot haar website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informatie- en commununicatiemiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening echter niet gegarandeerd worden. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt er alles in werk gesteld om dit binnen een redelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in de nakoming in hoofde van Ruth Bootsma Music. 

Ruth Bootsma Music kan niet aansprakelijk gehouden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de vocalist aan de geleverde diensten. 

7. Intellectuele eigendom

De rechten of belangen gegenereerd als resultaat van intellectuele activiteiten die direct of indirect verband houden met de verleende diensten door Ruth Bootsma Music behoren exclusief toe en blijven de eigendom van Ruth Bootsma Music. Hieronder vallen tevens, op niet-limitatieve wijze, de website, het logo, teksten, foto’s, kleurencombinaties, huisstijl, namen en de communicatie in het algemeen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/ of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/ of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de vocalist bijvoorbeeld Ruth Bootsma Music's tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo, kleurencombinaties, huisstijl etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Bevoegdheid

 

De relatie tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

In geval van betwisting, verbinden partijen zich ertoe om alle mogelijke inspanningen te leveren om het geschil op minnelijke wijze te regelen. Bij betwisting in verband met de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie tussen partijen zal de Nederlandse rechtbank bevoegd zijn.

De vocalist erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

9. Privacyverklaring

Ruth Bootsma Music gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen van de vocalist. Ruth Bootsma Music verkoopt geen e-mailadressen of andere gegevens en geeft geen gegevens aan derden. Naam en e-mailadres is bedoeld om te afspraken te plannen, om kalender- en locatiegegevens te verstrekken, en om de factuur toe te sturen. Indien Ruth Bootsma Music in de toekomst commerciële boodschappen zou willen versturen, dan zal dit op basis van een opt-in zijn en niet ongevraagd. Ook met gegevens die via het contactformulier of per e-mail verstuurd worden, wordt zorgvuldig omgegaan. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld en direct vernietigd na afronding van de overeenkomst van opdracht, of indien de vocalist geen overeenkomst aangaat, na afronding van de ontstane schriftelijke conversatie.

Het is de vocalist toegestaan om voor eigen gebruik een opname te maken van de coachingsessie. De inhoud van de opname mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gedeeld worden met derden, noch in het openbaar verspreid worden, daar de inhoud valt onder het intellectuele eigendom van Ruth Bootsma Music. Zie hiervoor ook artikel 7 van de algemene voorwaarden.

 

Alle persoonsgegevens zijn beschermd conform de AVG-wetgeving. De vocalist kan op ieder moment schriftelijk inzage en vernietiging vorderen van de bij Ruth Bootsma Music bekend zijnde persoonsgegevens. Ruth Bootsma Music zal onverwijld, doch binnen redelijke termijn, op dit verzoek ingaan.

bottom of page