top of page
Algemene Voorwaarden Ruth Bootsma Music & Ruth Bootsma Vocal Coaching

1. Toepassingsgebied en definities

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching. Ruth Bootsma Music en haar onderliggende handelsnamen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90749421.

 

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching, ongeacht de algemene voorwaarden van de dienstafnemer. Huidige algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen partijen (hierna: “Overeenkomst van opdracht”). In het geval dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd zouden worden, dan blijft het verder in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

Indien opdrachtgever Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching een opdracht verstrekt diensten te leveren aan zijn of haar kind(eren), dan zijn deze voorwaarden zowel op de opdrachtgever als op zijn of haar kind(eren) van toepassing.

Huidige algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 20 juli 2024 en kunnen maandelijks worden aangepast door Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching. Eventuele wijzigingen worden onder vermelding van ingangsdatum schriftelijk medegedeeld.

2. Prijzen en betaling

De totaalprijs voor de gekozen diensten wordt vermeld op de Overeenkomst van opdracht. Indien de opdrachtgever via de website een overeenkomst afsluit, wordt de totaalprijs op de website vermeld.

In het algemeen gelden de volgende prijzen voor privé- en duolessen (vocal coaching en songwriting coaching):

30 minuten privéles € 34,95

45 minuten privéles € 49,95

60 minuten privéles € 59,95

90 minuten privéles € 79,95

60 minuten duoles € 79,95 per duo

90 minuten duoles € 99,95 per duo

Bij afname van 10 beurtenkaarten ontvangt de klant een korting van 10% bij betaling uiterlijk na afloop van de eerste sessie.

Reiskosten worden -tenzij anders overeengekomen - berekend tegen een tarief van €0,23 per kilometer vanaf het vestigingsadres van Ruth Bootsma Music tot het adres waar - conform de Overeenkomst van Opdracht - werkzaamheden worden verricht door Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching.

Prijzen voor workshops, demo recording, koorcoaching en optredens worden separaat vastgesteld, o.b.v. de duur, locatie en inhoud.

De diensten besteld via de website worden na afname betaald door middel van een betaalverzoek of bankoverschrijving. Diensten die niet via de website worden besteld, worden betaald volgens de voorwaarden in de Overeenkomst van opdracht.

Opdrachtgever ontvangt achteraf een factuur. Deze wordt achteraf opgesteld en uiterlijk verzonden op de zevende dag van de maand volgend op de maand waarop de factuur betrekking heeft. Facturen dienen te worden voldaan binnen acht dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Enige betwisting dient binnen die acht werkdagen te geschieden per aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige betaling wordt eenmalig een herinnering verstuurd. Deze dient binnen drie dagen te worden voldaan. Bij uitblijven van de betaling van de herinnering houdt Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching het recht de factuur te verhogen met 10%, met een minimum van €25,-.

3. Informatieplicht en annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever is verplicht Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching in te lichten omtrent de geestelijke en/ of lichamelijke gezondheid van hem- of haarzelf en eventuele werknemers en/ of kind(eren) die workshops of lessen volgen. Aan de hand van deze informatie is Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching gerechtigd diensten aan opdrachtgever of (één of meer van) haar werknemers en/ of kind(eren) te weigeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Ruth Bootsma Music, Ruth Bootsma Vocal Coaching en derden voor niet juist of onvolledig verstrekte informatie.

Opdrachtgever dient de af te nemen diensten tijdig bij Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching te reserveren, zodat zij daarmee rekening kan houden in haar planning. Indien een reservering of aanvraag niet tijdig is gedaan en e.e.a. is niet meer in te plannen, dan behoudt Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching zich het recht voor de datum en tijd van de reservering of aanvraag in overleg met opdrachtgever te wijzigen.

Naargelang de gekozen dienst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

  • Privé- of duozanglessen: bij ziekte of verhindering dient de vocalist dit tenminste 48 uur van tevoren te melden door een mail te sturen naar RuthBootsmaMusic@gmail.com.
    Een les die binnen 48 uur voor aanvang wordt afgezegd, kan in principe niet worden ingehaald. De vocalist blijft het lesgeld verschuldigd aan Ruth Bootsma Vocal Coaching. Het lesgeld dient binnen 8 dagen te worden overgemaakt. De vocalist ontvangt hiervoor een factuur.

  • Workshop, demo recording of optreden: tot twee weken voor aanvang is een annulering mogelijk zonder bijkomende kosten. Vanaf twee weken voor aanvang wordt 50% van de prijs aangerekend. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening. Vanaf 48 uur voor aanvang wordt het volledige overeengekomen bedrag ingehouden, hetgeen overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.

  • Voor koorcoaching geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

  • Online cursussen: indien de dienstverlening nog niet gestart is, beschikt de klant over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf sluiting van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht dient schriftelijk en ondubbelzinnig aan Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching gericht te worden. Indien de dienstverlening werd uitgevoerd, leze indien de klant gestart is met de online cursus, beschikt hij of zij niet langer over een herroepingsrecht.
     

In geval van annulering door Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching wordt het volledige cursusgeld terugbetaald, behoudens overmacht. In dergelijk geval verbinden partijen zich ertoe om minnelijk tot een oplossing te komen. Overmacht is verder uitgewerkt in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

4. Duur en ontbinding van de overeenkomst

De geldigheidsduur van de overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst van opdracht.

De Overeenkomst van opdracht kan te allen tijde door partijen worden ontbonden in de volgende gevallen: (i) zware fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de Overeenkomst van opdracht, (ii) bij niet tijdige betaling van de diensten of (iii) het faillissement van een partij of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Deze ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling aan de betrokken partij binnen een termijn van veertien dagen na vaststelling.

De ontbinding van de Overeenkomst van opdracht doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de ontbinding heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken zware fout of wanprestatie van de andere partij haar heeft berokkend.

5. Overmacht

De Overeenkomst van opdracht wordt niet geacht niet te zijn nagekomen in geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis waarover Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching geen controle heeft en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van een algemene staking, brand, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, terrorisme, pandemie of epidemie in Nederland.

In een dergelijk geval zal het reeds betaalde bedrag door de vocalist worden gebruikt als een tegoed voor een toekomstige reservering binnen de periode van een kalenderjaar. Partijen komen minnelijk een nieuwe datum overeen, rekening houdend met elkaars beschikbaarheid. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant gericht aan Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching zal het reeds ontvangen bedrag worden terugbetaald. 

6. Aansprakelijkheid van Ruth Bootsma Music, c.q. Ruth Bootsma Vocal Coaching

Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove nalatigheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). De aansprakelijkheid van Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van de dienstverlening vermeld in de Overeenkomst van opdracht, althans tot (het gedeelte van) de in de overeenkomst van opdracht vermelde dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching stellen alles in het werk om 24/7 toegang te verlenen tot haar website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informatie- en commununicatiemiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening echter niet gegarandeerd worden. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt er alles in werk gesteld om dit binnen een redelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in de nakoming in hoofde van Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching. 

Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching kunnen niet aansprakelijk gehouden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de vocalist aan de geleverde diensten. 

7. Intellectuele eigendom

De rechten of belangen gegenereerd als resultaat van intellectuele activiteiten die direct of indirect verband houden met de verleende diensten door Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching behoren exclusief toe en blijven de eigendom van Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching. Hieronder vallen tevens, op niet-limitatieve wijze, de website, het logo, teksten, foto’s, kleurencombinaties, huisstijl, namen en de communicatie in het algemeen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/ of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/ of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de opdrachtgever, c.q. de vocalist, bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo, kleurencombinaties, huisstijl etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruth Bootsma Music of Ruth Bootsma Vocal Coaching.

Ruth Bootsma Vocal Coaching maakt een opname van de coachingsessie; deze wordt na afloop van de les met de vocalist gedeeld. Het is de vocalist toegestaan om deze opname voor eigen gebruik in te zetten. De inhoud van de opname mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gedeeld worden met derden, noch in het openbaar verspreid worden, daar de inhoud valt onder het intellectuele eigendom van Ruth Bootsma Vocal Coaching.

8. Bevoegdheid

 

De relatie tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

In geval van betwisting, verbinden partijen zich ertoe om alle mogelijke inspanningen te leveren om het geschil op minnelijke wijze te regelen. Bij betwisting in verband met de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie tussen partijen zal de Nederlandse rechtbank bevoegd zijn.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

bottom of page